PAMIRŠOTE PRISIJUNGIMO DUOMENIS?

Fizinių asmenų įrangos nuomos sutartis

ĮRANGOS NUOMOS SUTARTIS
1. SĄVOKOS

1.1. Asmens duomenys Nuomininko registracijos interneto tinklapyje www.rentway.pro metu pateikti asmens duomenys, tokie kaip vardas, pavarė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, adresas, taip pat Nuomininko kreditingumo patikros tikslu Nuomininko pateiktas asmens kodas bei kiti su sutarties sudarymu ir jos vykdymu susiję asmens duomenys.
1.2. Įranga Nuomotojo Nuomininkui išnuomojama įranga, įrenginiai, daiktai ir kita Nuomotojui priklausanti technika.
1.3. Rentway.pro Interneto tinklapis, esantis adresu www.rentway.pro, kuriame yra nuomojama Įranga.
1.4. Nuomos terminas Laikotarpis, kuriam Nuomotojas perduoda Nuomininkui valdyti ir naudotis Įranga.
1.5. Nuomos mokestis Nuomininko mokamas mokestis už naudojimąsi Įranga. Nuomos mokestis nurodytas www.rentway.pro interneto tinklapyje arba pateikiamas Nuomininkui elektroniniu paštu ar kitomis ryšio priemonėmis.
1.6. Sutartis Šalių sudaryta Įrangos nuomos sutartis, nustatanti nuomojamą Įrangą, nuomos mokesčius ir numatanti kitas specialiąsias nuostatas.
1.7. Nuomotojas reiškia asmenį, kuris išnuomoja Įrangą Nuomininkui.
1.8. Nuomininkas asmuo, su kuriuo Nuomininkas sudarė Sutartį dėl Įrangos nuomos.
1.9. Užsakymas Nuomotojo patvirtintas Nuomininko paklausimas dėl Įrangos nuomos, kuriame yra nurodoma Nuomininko pageidaujama išsinuomoti Įranga ir kitos nuomos sąlygos.

2. SUTARTIES SUDARYMAS
2.1. Siekiant pirmą kartą išsinuomoti Įrangą turi būti sudaroma Nuomos sutartis.
2.2. Ši Nuomos sutartis sudaroma nuotoliniu būdu ją pasirašant sertifikuotu elektroniniu parašu.
2.3. Šia Sutartimi pagal Nuomininko atskirai pateiktą ir Nuomotojo patvirtintą paklausimą, Nuomotojas perduoda Nuomininkui atlygintinai laikinai naudotis ir valdyti Užsakyme nurodytą Įrangą, o Nuomininkas įsipareigoja priimti perduodamą Įrangą bei mokėti Nuomos mokestį. Užsakymas dėl konkrečios Įrangos nuomos sudaromas individualiai ir apibrėžia konkrečias Įrangos nuomos teisinių santykių sąlygas.
2.4. Ši Sutartis yra laikoma sudaryta nuo jos pasirašymo momento. Pasirašius šią Sutartį visiems vėlesniems nuomos Užsakymams galioja jau pasirašyta Nuomos sutartis. Aiškumo tikslais pažymima, kad Nuomininkui, suteikus teisę tikrinti jo kreditingumą vieną kartą, tai suteikia teisę tikrinti jo kreditingumą kol galioja Nuomos sutartis.
2.5. Nuomos santykiai prasideda nuo Įrangos perdavimo momento Nuomininkui ir baigiasi, kai Įranga tinkamai grąžinama Nuomotojui.

3. ĮRANGOS NUOMA
3.1. Nuomininkas išsinuomoti i Įrangą gali pateikdamas paklausimą interneto tinklapyje Rentway.pro.
3.2. Nuomininkas, norėdamas išsinuomoti Įrangą turi išsirinkti pageidaujamą nuomotis Įrangą Rentway.pro, pasirinkti pageidaujamą Įrangos nuomos terminą bei nurodyti kitus Įrangos nuomos paklausimui pateikti reikiamus duomenis.
3.3. Nuomininkui atlikus aukščiau nurodytus veiksmus ir paspaudus mygtuką „užsakyti“ Nuomotojui yra išsiunčiamas paklausimas dėl Įrangos nuomos.
3.4. Aiškumo tikslais pažymima, kad pageidaujamos nuomotis Įrangos išsirinkimas, datų pasirinkimas bei šios informacijos išsiuntimas paspaudžiant mygtuką „užsakyti“ yra laikomas Nuomininko pasiteiravimu apie Įrangą. Nuomotojas nėra įpareigotas išnuomoti Nuomininko pasirinktos Įrangos Nuomininko pasirinktomis datos.
3.5. Nuomotojo vadybininkas, gavęs Nuomininko paklausimą, jį patikrina ir esant pageidaujamai Įrangai, atskirai informuoja Nuomininką elektroniniu paštu apie Įrangos nuomos sąlygas.
3.6. Nuomininko paklausimas laikomas Užsakymu pasirinktos Įrangos nuomai po to, kai Nuomotojo vadybininkas informuoja Nuomininką apie sutikimą išnuomoti įrangą Nuomininkui. Nuo Nuomotojo sutikimo išnuomoti Nuomininko pasirinktą Įrangą išsiuntimo Nuomininkui momento laikoma, kad Nuomininko pasirinkta Įranga yra užsakyta ir bus pateikta Nuomininkui Nuomotojo patvirtinimo laiške nurodytu laiku.
3.7. Tuo atveju, kai Nuomotojas išreiškė susidomėjimą nuomotis Įrangą, kurios vertė yra lygi arba didesnė kaip 500,00 Eur., Nuomininkas pateikia Nuomotojui savo asmens kodą. Nuomininko asmens kodas, Nuomininkui sutikus, yra tvarkomas Nuomininko kreditingumo patikrinimo UAB "Creditinfo Lietuva" tikslu. Įvertinus Nuomininko pageidaujamos nuomotis Įrangos vertę, tačiau Nuomininkui nesutikus pateikti savo asmens kodo, kad Nuomotojas galėtų įsitikinti Nuomininko galimybe padengti galimus nuostolius Įrangos sugadinimo ar praradimo atveju, Nuomotojas turi teisę atsisakyti nuomoti Nuomininkui Įrangą.
3.8. Kiekvienas Nuomininko paklausimas saugomas Nuomotojo duomenų bazėje privatumo politikoje nustatyta tvarka.

4. Nuomininko teisės
4.1. Nuomininkas turi teisę nuomotis Įrangą bei užsisakyti papildomas paslaugas Įrankių nuomos ir pirkimo - pardavimo elektroninėje parduotuvėje Rentway.pro taisyklių bei šios Sutarties nustatyta tvarka.
4.2. Nuomininkas turi teisę atsisakyti užsakytos Įrangos šioje Sutartyje nustatyta tvarka.
4.3. Nuomininkas turi teisę atsisakyti Sutarties šios Sutarties nustatyta tvarka.
4.4. Nuomininkas turi teisę pakeisti ar grąžinti išsinuomotą Įrangą šios Sutarties nustatyta tvarka.
4.5. Nuomininkas turi kitų teisių, įtvirtintų šioje Sutartyje, Privatumo politikoje, Rentway.pro Įrankių nuomos ir pirkimo -pardavimo elektroninėje parduotuvėje Rentway.pro taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

5. Nuomininko įsipareigojimai
5.1. Nuomininkas, naudodamasis Rentway.pro, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šios Sutarties, Privatumo politikos, Rentway.pro Įrankių nuomos ir pirkimo-pardavimo elektroninėje parduotuvėje Rentway.pro taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Rentway.pro, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
5.2. Nuomininkas įsipareigoja dėti visas nuo jo valios priklausančias protingas bei pagrįstas pastangas, kad priėmimo metu būtų patikrinta Įrangos būklė. Visi nustatyti defektai (jeigu jų yra ir jeigu jie nekliudo saugiai naudoti Įranga) turi būti pažymėti perdavimo – priėmimo akte. Jeigu Nuomininkas perdavimo – priėmimo akte nepateikė pastabų susijusių su Įranga, laikoma, kad Įranga yra tinkama naudoti pagal paskirtį ir Nuomininkas pretenzijų dėl Įrangos būklės neturi, išskyrus, jeigu buvo paslėpti Įrangos gedimai.
5.3. Nuomininkas privalo sumokėti už išsinuomotą Įrangą ir/ar paslaugas, naudoti jas pagal paskirtį, negandinti, nelaužyti ir kitaip nepažeisti Įrangos ir priimti Įrangą bei ją grąžinti šios Sutarties nustatyta tvarka.
5.4. Nuomininkas privalo užtikrinti, kad joks asmuo, kuris nėra tinkamai apmokytas dirbti su Įranga ir (ar) neturi patirties, arba nėra supažindintas su Įrangos eksploatavimo instrukcijomis, negalėtų naudotis Įranga. Suteikdamas teisę dirbti su Įranga tretiesiems asmenims, Nuomininkas veikia savo rizika ir atsakomybe.
5.5. Nuomininkas taip pat įsipareigoja:
5.5.1. Priimti perduodamą Įrangą;
5.5.2. Naudoti Įrangą pagal tiesioginę paskirtį laikantis visų tokios Įrangos naudojimui ir eksploatavimui taikomų teisės aktų reikalavimų. Naudotis ir eksploatuoti Įranga išimtinai tik pagal Nuomotojo pateiktas Įrangos naudojimo instrukcijas ir techninius dokumentus. Vykdyti nuolatinę Įrangos priežiūrą.
5.5.3. Įrangos eksploatavimo metu pastebėjus bet kokius Įrangos darbo sutrikimus, iš karto nutraukti bet kokius darbus su šia Įranga bei apie tai nedelsiant (ne vėliau kaip iki darbo dienos, kurią Įrangos trūkumai pastebėti, pabaigos) pranešti Nuomotojui.
5.5.4. Gauti visus leidimus ir/arba sutikimus susijusius su Įrangos eksploatavimu, įskaitant tokios Įrangos sumontavimą/išmontavimą Nuomininko nurodytoje vietoje, jeigu tokie leidimai ir/arba sutikimai yra reikalingi.
5.5.5. Nuomininkui be Nuomotojo rašytinio sutikimo draudžiama disponuoti Įranga (subnuomoti, įkeisti ir pan.), taip pat bet kokiu būdu šią Įrangą perdirbti ar atlikti jos pagerinimo darbus nesuderinus su Nuomotoju ir tai yra esminė nuomos sąlyga. Nuomotojas Nuomininkui neatlygina išnuomotos Įrangos pagerinimo išlaidų nepriklausomai nuo to, ar pagerinimai buvo atlikti su Nuomotojo leidimu.
5.5.6. Nuomininkas privalo pranešti Nuomotojui raštu, jeigu ketina Įrangą perkelti į kitą Nuomininko objektą prieš 3 (tris) darbo dienas iki numatomo pervežimo. Visais atvejais, yra griežtai draudžiama.

6. Nuomotojo teisės
6.1. Nuomotojas turi teisę iš anksto neįspėjęs Nuomininką anuliuoti Užsakymą, jeigu Nuomininkas, nesumoka už Įrangos nuomą per 3 (tris) darbo dienas nuo pranešimo apie paklausimo patvirtinimą išsiuntimo Nuomininkui dienos.
6.2. Nuomininko Užsakymas gali būti anuliuojamas neįspėjus iš anksto jei: i) jei Nuomininkas nepateikia Nuomotojui prašomos informacijos Nuomotojo nurodytu terminu arba ii) jei Nuomininkas nepateikia Nuomininkui sutikimo jo asmens duomenų tikrinimui.

7. Nuomotojo įsipareigojimai
7.1. Nuomotojas Sutartimi įsipareigoja:
7.1.1. Perduoti Nuomininkui techninius parametrus atitinkančią, švarią Įrangą;
7.1.2. Tuo atveju, jeigu Įranga turi būti sumontuota Nuomininko nurodytoje vietoje ir Nuomininkas užsako papildomas paslaugas, suteikti Įrangos montavimo ir kitas Nuomininko užsakytas paslaugas;
7.1.3. Pateikti Įrangos eksploatavimo instrukcijas ir supažindinti Nuomininką su Įrangos naudojimusi ir valdymu;
7.1.4. Priimti grąžinamą Įrangą Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;
7.2. Nuomotojas įsipareigoja Nuomotojo patvirtintus Nuomininko paklausimus (užsakymus) vykdyti šioje Sutartyje nustatyta tvarka.
7.3. Nuomotojas įsipareigoja aiškiai ir suprantamai Rentway.pro interneto tinklapyje suteikti Nuomininkui informaciją, įtvirtintą Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.228-7 straipsnyje.
7.4. Nuomotojas įsipareigoja gerbti Nuomininko privatumą, Nuomininko Asmens duomenis tvarkyti tik šios Sutarties, Privatumo politikos, Rentway.pro Įrankių nuomos ir pirkimo-pardavimo elektroninėje parduotuvėje Rentway.pro taisyklėse ir Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka.
7.5. Nuomotojas įsipareigoja iki Nuomininko paklausimo patvirtinimo informuoti Nuomininką apie paklausimo įvykdymui reikšmingų Nuomotojo funkcijų sustabdymą ar nutraukimą. Informacijos pateikimas Rentway.pro Nuomininko paskyroje ar Rentway.pro interneto tinklapyje laikomas tinkamu informavimu. Kai Nuomininko paklausimas patvirtintas ir jau yra priimtas vykdyti, apie šio užsakymo įvykdymui reikšmingų Nuomotojo funkcijų sustabdymą ar nutraukimą Nuomininkas informuojamas vienu iš Nuomininko nurodytų kontaktinių duomenų (telefonu, tekstine žinute arba el. paštu).
7.6. Sutarties numatytomis sąlygomis Nuomotojas įsipareigoja pateikti Užsakyme nurodytą Įrangą ir priimti Nuomininko grąžinamą Įrangą.
7.7. Tuo atveju, jeigu Nuomotojas negali išnuomoti Nuomininko pageidaujamos ir Nuomotojo patvirtintos Įrangos, Nuomotojas įsipareigoja grąžinti Nuomininkui jo sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti Užsakymą.
7.8. Nuomotojas, nesutikdamas su Nuomininko reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Nuomininko kreipimosi gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, pateikti Nuomininkui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą.
7.9. Nuomotojas įsipareigoja vykdyti kitas šioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Nuomotojui keliamas pareigas.

8. Įrangos nuomos kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai
8.1. Įrangos nuomos kainos Rentway.pro nurodomos eurais, įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį. Nuomos mokestis apima tik atlygį už naudojimąsi Įranga, tačiau neapima mokesčių ir išlaidų už Įrangos naudojimui reikalingus resursus (kuras, tepalai, elektros sąnaudos ir kt.) bei kitų papildomų paslaugų kainos, pavyzdžiui, montavimas, demontavimas, valymas po naudojimo ir pan. Paslaugos ir resursai apmokami pagal paslaugas ar resursus teikiančių asmenų kainininkus ar atskirus susitarimus papildomai.
8.2. Šalių susitarimu, Nuomotojas už atskirą mokestį gali teikti Nuomininkui kitas paslaugas, įskaitant Įrangos projektavimo, montavimo, demontavimo, priežiūros, reguliavimo, derinimo, transportavimo, valymo, pakrovimo ar iškrovimo paslaugas arba Įrangos operatoriaus paslaugą. Šios paslaugos gali būti užsakomos atskirai pateikiant paklausimą elektroniniu paštu: info@rentway.pro
8.3. Gavęs patvirtinimą iš Nuomotojo dėl Įrangos nuomos, už Įrangą Nuomininkas gali atsiskaityti naudojantis elektronine bankininkyste (per Paysera platformą).
8.4. Nuomos mokestis už visą Įrangos nuomos terminą turi būti sumokamas per 3 (tris) dienas nuo Nuomininko paklausimo patvirtinimo dienos, bet ne vėliau kaip likus 1 (vienai) dienai iki nuomos termino pradžios, jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip.
8.5. Tuo atveju, jeigu Nuomininkas neapmoka už Įrangos nuomą per nustatytą 3 (trijų) dienų terminą, ir/arba Nuomotojui nepavykus susisiekti su Nuomininku per šį laikotarpį, patvirtintas Įrangos nuomos užsakymas yra anuliuojamas.
8.6. Kai Nuomotojas gauna apmokėjimą už Įrangos nuomą Įranga paruošiama perdavimui arba išsiuntimui (priklausomai nuo to kokį Įrangos atsiėmimo/pristatymo būdą pasirinko Nuomininkas) Užsakyme nurodytu terminu.
8.7. Nuomininkas, pasirašydamas šią Sutartį, sutinka, kad už Įrangos nuomą išrašomos PVM sąskaitos faktūros, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Nuomininko registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu iš karto po užsakymo užbaigimo, t.y. Nuomotojui patvirtinus Nuomininko paklausimą dėl Įrangos nuomos. PVM sąskaitose faktūrose nurodomos pasirinkta Įranga, jos kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė Nuomos kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.
8.8. Įrangos nuomos kaina po to, kai Nuomotojas patvirtino Nuomininko paklausimą, keistis negali, išskyrus atvejus, kai Įrangos nuomos kaina pakito dėl informacinių sistemų techninės klaidos, akivaizdžių (apsirikimo pobūdžio) klaidų ištaisymo ar kitų nuo Nuomotojo nepriklausančių objektyvių esminių priežasčių (esant šias priežastis pagrindžiantiems įrodymams). Jei tokiu atveju Nuomininkas nesutinka nuomotis Įrangos nauja kaina, Nuomininkas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Nuomotoją per 2 (dvi) darbo dienas. Anuliavus Užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Nuomininkui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.
8.9. Įrangos nuomos laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo Įrangos paėmimo ar pristatymo ir skaičiuojamas sekančiai:
 8.9.1. 
Kategorijoms: smulkioji technika, mobilūs bokšteliai, kopėčios, šildymo ir  džiovinimo įranga, sodo-daržo Įranga (Įrangos suskirstymas pagal kateogrijas:https://rentway.pro/kategorija/irangos-nuoma/) nuomos mokestis skaičiuojamas 5 (penkios) darbo dienos per savaitę, šventinės dienos - neskaičiuojamos.
      8.9.2.  Kategorijoms: sunkioji technika, kėlimo technika  (Įrangos suskirstymas pagal kateogrijas: https://rentway.pro/kategorija/irangos-nuoma/) nuomos mokestis  nuomos mokestis  skaičiuojamas 5 (penkios) darbo dienos per savaitę - po 8 (aštuonias) darbo valandas per dieną, šventinės  dienos - neskaičiuojamos, išskyrus tuos atvejus kai pagal GPS sistemą su Įranga yra dirbama. Viršijus dirbamas valandas per dieną ar per dirbamą laikotarpį - Įranga yra apmokestinama papildomai, atsižvegliant į dienos kainą.

9. Užstatas
9.1. Nuomotojas turi teisę prieš Įrangos perdavimą tiek bet kuriuo metu Nuomos termino laikotarpiu pareikalauti, kad Nuomininkas kaip užstatą sumokėtų Įrangos kainos dydžio sumą, kuri garantuotų Įrangos grąžinimą ar nuostolių, dėl Įrangos sunaikinimo ar sugadinimo padengimą. Užstato dydį vienašališkai nustato Nuomotojas.
9.2. Nuomininkui nesumokėjus užstato, Nuomotojas turi teisę atsisakyti išnuomoti Įrangą, o kai Įranga jau yra perduota - pareikalauti grąžinti Įrangą, o Nuomininkas privalo savo lėšomis ją grąžinti per 1 (vieną) darbo dieną.
9.3. Užstato suma grąžinama Nuomininkui per 3 (tris) darbo dienas nuo Nuomos termino pabaigos, jeigu Įranga grąžinama tinkamos būklės, tokia, kokia buvo perduota, atsižvelgiant į natūralų nusidėvėjimą. Nuomotojas turi teisę iš užstato sumos padengti Nuomotojo žalą dėl Įrangos būklės pablogėjimo ar praradimo, ar Nuomininko įsiskolinimo Nuomotojui padengimo.

10. Nuomos terminas
10.1. Nuomos termino pradžia skaičiuojama nuo Įrangos perdavimo dienos (ją įskaitant), o pabaiga – Įrangos grąžinimo diena (ją įskaitant). Įranga perduodama ir grąžinama tik Nuomotojo darbo valandomis, kurios skelbiamas viešai interneto tinklapyje www.rentway.pro.
10.2. Konkreti išnuomojama Įranga, jos vertė, Įrangos būklė, bei kitos užsakomos paslaugos, kai jos užsakomos, nurodomos Nuomotojo vadybininko pateikiamame Įrangos nuomos patvirtinime (Užsakyme), siunčiamame elektroniniu paštu.
10.3. Jeigu Nuomininkas pageidauja pratęsti Nuomos terminą, jis privalo apie tai raštu pranešti prieš 2 (dvi) darbo dienas bei apmokėti pratęstą Įrangos Nuomos terminą. Tik sumokėjus už papildomą Nuomos terminą, Nuomos terminas laikomas pratęstu.

11. Įrangos priėmimas ir perdavimas. Įrangos grąžinimas
11.1. Įranga Nuomininkui perduodama Nuomotojo buveinėje ar padalinyje arba kitu Nuomininko Rentway.pro pasirinktu būdu.
11.2. Tuo atveju, jeigu Nuomininko pasirinkta Įranga yra stambiagabaritė, Įrangos pristatymo būdas bei mokestis už Įrangos pristatymą derinamas atskirai. Už stambiagabaritės Įrangos pristatymą, kai Įranga pristatoma Nuomotojo sąnaudomis, Nuomininkui pateikiama papildoma PVM sąskaita – faktūra. Sąskaita faktūra už stambiagabaritės Įrangos pristatymą turi būti sumokama ne vėliau kaip likus 1 (vienai) dienai iki Įrangos nuomos termino pradžios.
11.3. Visos ir bet kokios pretenzijos dėl Įrangos naudojimo metu kilusios žalos tretiesiems asmenims teikiamos Nuomininkui.
11.4. Įrangos perdavimo – priėmimo metu fiksuojama Įrangos būklę. Prieš priimdamas Įrangą Nuomininkas privalo ją visapusiškai patikrinti ir apie pastebėtus Įrangos defektus pažymėti Įrangos perdavimo – priėmimo akte. Tuo atveju, jeigu Nuomininkas perdavimo – priėmimo akte nepateikė pastabų susijusių su Įranga, laikoma, kad Įranga yra tinkama naudoti pagal paskirtį ir Nuomininkas pretenzijų dėl Įrangos būklės neturi.
11.5. Tuo atveju, jeigu pagal savo techninius parametrus Įranga turi būti sumontuota, Nuomininkas gali pasirinkti ar Įrangą montuos pats, tokiu atveju privalės griežtai laikytis visų Įrangos montavimo instrukcijų, arba įsigyti montavimo paslaugą iš Nuomotojo. Užsakomos papildomos Paslaugos mokestis nėra įskaičiuotas į Nuomos kainą ir mokamas papildomai.
11.6. Kai teikiamos Įrangos montavimo paslaugos, Nuomininkas turi sudaryti visas sąlygas konkrečių paslaugų teikimui. Kai Nuomininkas užsisako papilomas Įrangos sumontavimo paslaugas, Nuomos terminas pradedamas skaičiuoti nuo Įrangos sumontavimo dienos.
11.7. Jeigu Nuomininkas neužtikrina tinkamų sąlygų paslaugų teikimui, laikoma, kad Nuomos terminas prasidėjo Įrangos pristatymo į Nuomininko nurodytą vietą dienos.
11.8. Priimdamas Įrangą ir pasirašydamas perdavimo – priėmimo aktą, Nuomininkas pareiškia ir garantuoja, kad moka saugiai dirbti su Įranga ir nesinuomoja jokios Įrangos, su kuria nemoka saugiai ir (ar) neturi teisės dirbti. Išnuomota Įranga Nuomininkas naudojasi išimtinai savo rizika ir atsakomybe.
11.9. Įrangos atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina Nuomininkui nuo perdavimo – priėmimo momento, kuris fiksuojamas perdavimo – priėmimo aktu.
11.10. Nuomininkas turi grąžinti Įrangą Nuomotojui savo lėšomis ir jėgomis, išskyrus atvejus, jeigu Nuomininkas užsako papildomas paslaugas, susijusias su Įrangos paėmimu iš Nuomininko Nuomotojo transportu.
11.11. Prieš grąžinant, Nuomininkas privalo Įrangą paruošti grąžinimui, t. y. ją išvalyti, sutvarkyti ir kt., apie grąžinimą iš anksto informuoti Nuomotoją ir suderinti su juo tikslų grąžinimo laiką (jei grąžinami pastoliai, stambioji technika, pavyzdžiui, teleskopiniai krautuvai, grunto volai ar pan.– apie grąžinimą būtina informuoti ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas). Jeigu Nuomininkas grąžina neparuoštą Įrangą (neišvalytą, nesutvarkytą.), jis privalo apmokėti Nuomotojui Įrangos sutvarkymo, išvalymo išlaidas pagal atitinkamo veiksmo atlikimo metu galiojančius Nuomotojo nustatytus tarifus (įkainius).
11.12. Nuomininkas privalo grąžinti Įrangą tokios būklės kokia ji buvo perduota perdavimo – priėmimo aktu, atsižvelgiant į normalų Įrangos nusidėvėjimą.
11.13. Grąžindamas Įrangą Nuomininkas privalo nurodyti siuntėjo adresą ir tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Nuomotojas turi teisę negrąžinti pinigų už Įrangą, kuri grąžinta su trūkumais ar sugadinta. Šiuo atveju Nuomininkas turi sumokėti už Įrangos sugadinimą, o jeigu Įranga sugadinama nepataisomai – sumokėti Įrangos vertę. Nuomotojas neatsako už siuntinius, kurie Nuomininko buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti grąžinimo Nuomotojui metu.
11.14. Grąžinti Įrangą Nuomininkas gali pristatydamas jas į Rentway.pro Nuomos padalinius, grąžindamas per kurjerius arba tiesiogiai Nuomotojui. Prekes Nuomotojui reikia grąžinti adresu, kuris nurodomas Nuomotojo Nuomininkui pateiktoje sąskaitoje faktūroje. Stambiagabaričių prekių pristatymo (prekių kokybei įvertinti, keisti, taisyti ar grąžinti) Nuomotojui tvarką ir sąlygas Nuomininkas su Nuomotoju atskirai suderina telefonu arba el. paštu info@rentway.pro arba Nuomininkas jas pats pristato tiesiogiai Nuomotojui.
11.15. Tuo atveju, kai Nuomininkas buvo sumokėjęs užstatą, Nuomotojas turi teisę negrąžinti Nuomininkui sumokėto užstato tol, kol grąžinama Įranga Nuomininkas perduotos Nuomotojui ir Įranga nėra patikrinta.
11.16. Kadangi dėl Įrangos specifikos visų Įrangos trūkumų, įskaitant paslėptus trūkumus jos grąžinimo metu patikrinti gali būti neįmanoma, Nuomotojas turi teisę pareikšti pretenzijas Nuomininkui dėl Įrangos trūkumų ar komplektacijos per 3 (tris) darbo dienas po Įrangos grąžinimo dienos, pažymint apie tai Įrangos grąžinimo akte ir pateikiant jį Nuomininkui kontaktiniu elektroniniu paštu.
11.17. Nuomotojas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą Įrangą, jeigu Įrangos būklė yra pablogėjusi arba yra nebetinkama naudoti pagal paskirtį. Šiuo atveju Nuomotojas turi teisę reikalauti iš Nuomininko sumokėti Įrangos vertę.
11.18. Nuomotojas gali, savo nuožiūra, priimti Įrangą su trūkumais pažymint apie tai grąžinamos Įrangos perdavimo – priėmimo akte. Šiuo atveju Nuomininkas privalo sumokėti Nuomotojui prarastąją Įrangos vertę, kuri nustatoma Nuomotojo sprendimu bei atlyginti dėl Įrangos taisymo patirtus nuostolius.
11.19. Įranga turi būti grąžinama Nuomotojo padaliniui, iš kurio ji buvo paimta ar iš kurio ji buvo pristatyta. Įranga grąžinama pasibaigus Nuomotos terminui.

12. NUOMININKO TEISĖ ATSISAKYTI IŠSINUOMOTŲ ĮRANKIŲ, GRĄŽINIMO IR KEITIMO TVARKA
12.1. Teisė atsisakyti Nuomos sutarties:
12.1.1. Nuomininkas nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų turi teisę atsisakyti išsinuomotos Įrangos pranešdamas apie tai Nuomotojui.
12.1.2. Apie išsinuomotos Įrangos atsisakymą Nuomininkas Nuomotojui praneša elektroniniu paštu nurodytu Rentway.pro interneto tinklapyje.
12.1.3. Nuomininkui atsisakius išsinuomotos Įrangos, numatytas 14 (keturiolikos) dienų terminas apskaičiuojamas taip: (a) kai sudaroma Nuomos sutartis, – nuo tos dienos, kurią Nuomininkas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna išsinuomotą Įrangą; (b) jeigu Įranga pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo tos dienos, kurią Nuomininkas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį.
12.1.4. Jeigu Nuomininkas atsisako išsinuomotos Įrangos, kol Įranga dar nebuvo jam pristatyta, Nuomininkas turi informuoti apie tai Nuomotoją Rentway.pro tinklapyje nurodytais kontaktais. Nuomininko atsisakymas įforminamas kaip užsakymo atmetimas.
12.1.5. Aiškumo sumetimais, Šalys patvirtina, kad Nuomos paslauga yra pradedama teikti nuo Įrangos perdavimo Nuomininkui momento. Nuomininkui grąžinus Įrangą anksčiau nei pasibaigia nuomos terminas, laikoma, kad Nuomininkui paslauga suteikta tiek laiko kiek jis valdė Įrangą, pavyzdžiui, jeigu Nuomininkas išsinuomavo Įrangą 4 dienų laikotarpiui, tačiau Įrangą grąžino po 2 dienų, laikoma, kad nuomos paslauga Nuomininkui visiškai ir pilnai suteikta 2 dienas. Šiuo atveju Nuomininkas neturi teisės atsisakyti šios Sutarties nuo nuomos termino pradžios, kadangi nuomos paslauga tuo laikotarpiu, kuriuo Nuomininkas valdė Įranga yra visiškai ir pilnai suteikta. Pinigai už laikotarpį, kurio metu Nuomininkas valdė Įrangą nėra grąžinami.
12.1.6. Pasirašydamas šią Sutartį Nuomininkas sutinka, kad pinigai už grąžintą Įrangą, kai ji grąžinama nepasibaigus Nuomos terminui, būtų grąžinami į Nuomininko banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Nuomininkas ir Nuomotojas susitaria kitaip.
12.2. Netinkamos kokybės Įrangos keitimo taisyklės
12.2.1. Išnuomotos Įrangos trūkumai šalinami, nekokybiška Įranga keičiama, grąžinama vadovaujantis Taisyklėse įtvirtinta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
12.2.2. Jei Nuomininkui buvo pateikta nekokybiška Įranga, netinkamos kokybės Įranga ir apie tai Nuomininkas buvo pažymėjęs Įrangos perdavimo – priėmimo dokumente arba Įrangos netinkama kokybė pasireiškia gamybiniu defektu, kuris buvo Nuomos pradžios metu, ar neatitikimu gamintojo nurodytoms specifikacijoms, Nuomininkas gali grąžinti išsinuomotą Įrangą ir savo pasirinkimu gali reikalauti:
12.2.2.1. kad Nuomotojas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų Įrangos trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti; Šiuo atveju Numos mokestis už laikotarpį, kuriuo Nuomininkas negalėjo naudotis Įranga nėra skaičiuojamas. Nuomos terminas pratęsiamas tiek laiko, kiek Nuomininkas negalėjo naudotis išsinuomota Įranga.
12.2.2.2. kad būtų atitinkamai sumažinta Nuomos kaina;
12.2.2.3. kad Įranga būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės Įranga, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Nuomininko kaltės ir Įrangą galima naudoti pagal jos paskirtį;
12.2.2.4. grąžinti sumokėtą Nuomos kainą ir atsisakyti Nuomos sutarties, kai netinkamos kokybės Įrangos išnuomavimas yra esminis pažeidimas.
12.2.3. Nuomininkas gali pasirinkti tik vieną šios Sutarties 7.2.2 punkte numatytų teisių gynimo būdų. Savo pasirinkimą Nuomininkas privalo pareikšti grąžindamas Įrangą Nuomotojui. Jei Nuomininkui pasirinkus 7.2.2.3 punkte numatytą būdą, Nuomotojas neturi galimybės jo įgyvendinti, Nuomotojas gali pasiūlyti alternatyvų būdą. Nuomininkas neturi teisės keisti pasirinkto teisių gynimo būdo. Nuomininkas neturi teisės nutraukti šios Sutarties sutarties, jei Įrangos trūkumas yra mažareikšmis ir Įrangą galima saugiai naudoti pagal jos paskirtį.
12.2.4. Nuomininkui norint grąžinti išsinuomotą Įrangą, būtina laikytis šių sąlygų:
12.2.4.1. pranešti apie tai Nuomotojui el. paštu info@rentway.pro, Pranešime privaloma nurodyti grąžinamą Įrangą;
12.2.4.2. pateikti Įrangos nuomos faktą pagrindžiantį dokumentą;
12.2.4.3. pateikti laisvos formos prašymą ir pateikti jį Nuomotojui.
12.2.5. Teise grąžinti netinkamos kokybės Įrangą Nuomotojas gali pasinaudoti per Įrangos nuomos terminą.
12.2.6. Nuomininkas turi sumokėti už Įrangos pristatymo išlaidas bei Įrangos grąžinimo išlaidas, o Nuomotojas, įsitikinęs, kad Įranga grąžinta anksčiau nei Nuomos termino pabaiga dėl netinkamos kokybės, turi grąžinti Nuomininkui jo patirtas pristatymo ir grąžinimo išlaidas.
12.2.7. Pinigai Nuomininkui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Nuomotojas gavo Nuomininko pranešimą apie netinkamos kokybės Įrangą, o jei Įranga Nuomotojui nėra grąžinta, šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Įrangos grąžinimo Nuomotojui dienos. Pasirašydamas šią Sutartį Nuomininkas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Nuomininko banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Nuomininkas ir Nuomotojas susitaria kitaip.
12.2.8. Pinigai negrąžinami už tą Įrangą, kuria tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadinta (paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais, naudotas netinkamas kuras ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos Įrangos naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba Įranga naudota netinkamai ar ne pagal paskirtį.
12.3. Įrangos keitimas ir grąžinimas pristačius ne tą Įrangą
12.3.1. Jei Nuomininkui buvo pristatyta ne ta Įranga, Nuomininkas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau per 1 (vieną) darbo dieną, informuoti apie tai Nuomotoją el. paštu info@rentway.pro. Gavęs informaciją apie pristatytą ne tą Įrangą, Nuomotojas įsipareigoja pasiimti tokią Įrangą ir pakeisti ją tinkama. Tuo atveju, kai Nuomotojas neturi užsakytos Įrangos, jis grąžina Nuomininkui už Įrangos nuomą sumokėtus pinigus. Pinigai Nuomininkui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Nuomotojas gavo Nuomininko pranešimą apie sutarties atsisakymą, o jei Įranga Nuomininko nėra grąžinta Nuomotojui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Įrangos grąžinimo Nuomininkui dienos.

13. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
13.1. Nuomos terminu Nuomininkas atsako už Įrangos sugadinimą ar praradimą arba Įrangai padarytą žalą, įskaitant Įrangos gedimus, išskyrus tuos, kurie atsirado dėl normalaus nusidėvėjimo.
13.2. Nuomotojas neatsako už Įrangos ir jos operatoriaus, jeigu Nuomininkas užsisakė papildomų paslaugų, darbo organizavimą bei riziką, susijusią su Įrangos darbu, įskaitant už nuostolius, padarytus dėl neteisingų nurodymų, arba nuostolius, padarytus viršijus Šalių sutartų darbų apimtį.
13.3. Nuomotojas neprisiima atsakomybės už žalą, kurią Įranga (kaip padidinto pavojaus šaltinis) ar jos naudojimas sukelia Nuomos terminu metu. Šiuo atveju Nuomininkui, kaip Įrangos valdytojui ir naudotojui tenka visa atsakomybė dėl žalos, kuria sukėlė Įranga Nuomininkui ar bet kuriems tretiesiems asmenims, jų turtui, sveikatai ar gyvybei.
13.4. Nuomotojo atsakomybė už Įrangos gedimą Nuomos terminu ribojama tik pareiga pakeisti sugedusią Įrangą, jeigu ji sugedo dėl priežasčių, priklausančių tik nuo Nuomotojo. Jeigu Įrangos pakeisti neįmanoma, Nuomotojas suremontuoja Įrangą per protingą terminą nuo atitinkamo pranešimo gavimo po to, kai Nuomininkas grąžina Įrangą.
13.5. Jei Nuomos terminu Įranga sugenda arba padaroma žala dėl klaidos Įrangos eksploatavimo instrukcijose, Nuomotojas neatsako už jokius netiesioginius Nuomininko nuostolius, įskaitant negautą pelną arba pareikštas trečiųjų asmenų pretenzijas, arba bet kokius kitus nuostolius, kurie gali atsirasti dėl suplanuotų darbų atidėjimo arba vėlavimo.
13.6. Nuomininkui sugadinus ar praradus Įrangą dėl nuo Nuomotojo nepriklausančių priežasčių, Nuomininkas privalo atlyginti visus Nuomotojo dėl to patirtus nuostolius šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.
13.7. Nuomos laikotarpio metu Nuomininkas tretiesiems asmenims už Įrangos, kaip padidinto pavojaus šaltinio, padarytą žalą, atsako kaip jos teisėtas valdytojas.
13.8. Jei Nuomininkas, Nuomotojui įgyvendinant savo teisę atsiimti Įrangą, vengia grąžinti, negrąžina Įrangos ar kitokiais savo veiksmais trukdo Nuomotojui ją atsiimti, Nuomininkas privalo atlyginti Nuomotojui visus dėl šių neteisėtų Nuomininko veiksmų patirtus nuostolius bei sumokėti Įrangos kainos dydžio negrąžintos Įrangos vertės dydžio baudą. Nuomininkui negrąžinus Įrangos per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo Nuomos termino pabaigos, Nuomotojui turi būti atlyginama nuostolių suma, lygi negrąžintos Įrangos vertei.

14. SUTARTIES PABAIGA
14.1. Nuomos teisiniai santykiai pasibaigia grąžinus Įrangą Nuomotojui. Pasirašyta Sutartis yra pagrindas daugkartiniams Nuomos teisiniams santykiams dėl Įrangos nuomos.
14.2. Sutartis gali būti nutraukiama Nuomotojo vienašališkai nesikreipiant į teismą apie tai įspėjęs Nuomininką prieš 5 (penkias) dienas ir per suteiktą terminą Nuomininkas neištaiso pažeidimo, jeigu:
14.2.1. Nuomininkas laiku ir tinkamai nemoka Nuomos mokesčio;
14.2.2. Naudoja Įranga ne pagal tiesioginę paskirtį;
14.2.3. Nuomininkas tyčia ar dėl neatsargumo blogina Įrangos būklę;
14.2.4. Pažeidžia kitas šios Sutarties sąlygas.
14.3. Sutartis gali būti nutraukiama Nuomininko vienašališkai nesikreipiant į teismą apie tai įspėjęs Nuomotoją prieš 5 (penkias) dienas ir per suteiktą terminą Nuomininkas neištaiso pažeidimo, jeigu:
14.3.1. Nuomotojas laiku neperduoda Įrangos;
14.3.2. Įranga dėl nuo Nuomininko ar trečiųjų asmenų veiksmų, tampa netinkama naudoti pagal paskirtį;
14.4. Sutartis Nuomininko gali būti nutraukta tik, jeigu Nuomininkas yra visiškai ir pilnai įvykdęs visus savo įsipareigojimus pagal Sutartį.

15. KITOS NUOSTATOS
15.1. Visi tarp Šalių kylantys ginčai sprendžiami derybų keliu, o taip nepavykus jų išspręsti - nagrinėjami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose Vilniaus mieste.
15.2. Ši sutartis sudaryta elektroniniu būdu ir pasirašyta elektroniniu parašu.

Į VIRŠŲ