Privatumo taisyklės

RENTWAY.pro

PRIVATUMO POLITIKA

Atnaujinta: 2020-06-17

Mums rūpi Jūsų privatumas ir asmens duomenų saugumas. Įgyvendindami Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) užtikriname Jums skaidrų ir sąžiningą Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Šioje privatumo politikoje pateikiame informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą Jums naudojantis Rentway.pro paslaugomis bei įsigyjant prekes interneto tinklapyje www.rentway.pro (toliau – Interneto tinklapis).

Prieš įsigyjant prekes ir pradedant naudotis paslaugomis rekomenduojame atidžiai susipažinti su šia privatumo politika. Jeigu nesutinkate su šia Privatumo politika rekomenduojame nesinaudoti Interneto tinklapiu bei Rentway.pro paslaugomis.

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB “Vilniaus rentvėjus”, juridinio asmens kodas 305123974, adresas Elektrinės g. 8, Vilnius, Lietuvos Respublika, (toliau – Rentway.pro arba mes).

Tvarkydami asmens duomenis mes vadovaujamės Europos Sąjungos Duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, kitų susijusių teisės aktų reikalavimais bei kontroliuojančių institucijų nurodymais.

 1. Kokius asmens duomenis renkame?
  • Renkame ir tvarkome tik adekvačius ir tinkamus Jūsų asmens duomenis, kurių reikia siekiant tikslų dėl kurių jie tvarkomi:
Pirkimo duomenys:
Tvarkomi asmens duomenys Asmens duomenų tvarkymo tikslas Asmens duomenų tvarkymo pagrindai
Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris,

pristatymo adresas,  mokėjimo duomenys, mokėjimų istorija.

Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu. Pirkimo – pardavimo sutartis.
Nuomos duomenys:
Tvarkomi asmens duomenys Asmens duomenų tvarkymo tikslas Asmens duomenų tvarkymo pagrindai
Vardas, pavardė, asmens kodas elektroninio pašto adresas, telefono numeris,

pristatymo adresas,  mokėjimo duomenys, mokėjimų istorija.

 

Jūsų asmens kodas yra renkamas ir tvarkomas tik tuo atveju, jeigu Jūs nuomojatės įrangą, kurios vertė yra didesnė kaip 3000 Eur.

Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu.

 

 

 

Jūsų asmens kodas tvarkomas kreditingumo patikrinimo tikslu.

 

Nuomos sutartis

 

 

 

Jūsų sutikimas

 

Rinkodaros duomenys Siekiant pateikti Jums bendrus mūsų prekių bei mūsų organizuojamų loterijų, akcijų ir projektų pasiūlymus, mes tvarkome šiuos asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, įrenginio identifikavimo numerius. Jūsų sutikimo pagrindu
Slapukų duomenys

 

 

Jūsų naršymo ir elgesio Interneto tinklapyje ir (arba) mobiliojoje aplikacijoje istorija Jūsų sutikimo pagrindu
Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu arba atšaukti savo sutikimą susisiekdami su mumis el. paštu info@rentway.pro.
Analitinių, statistinių bei funkcinių slapukų duomenys Mūsų veiklos analizės bei statistikos tikslais Teisėto intereso pagrindu
 1. Ar galiu nesutikti, kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi ir naudotis Rentway.pro interneto svetine?
  • Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kurių tvarkymas grindžiamas Jūsų sutikimu bei mūsų teisėto intereso pagrindu. Tačiau, neturint privalomų duomenų neturime galimybės Jums parduoti prekių bei suteikti paslaugų.
 1. Kam perduodami jūsų asmens duomenys?
  • Siekdami suteikti Jums paslaugas, mes perduodame Jūsų asmens duomenis trečiosiomis šalimis. Perduodame tik tokius Jūsų asmens duomenis, kurie yra būtini siekiant tinkamai įvykdyti jūsų užsakymą.
  • Jūsų asmens duomenis yra perduodami paslaugų teikėjams tokiems kaip pristatymo įmonės, skambučių centrai ir kitos įmonės, teikiančios paslaugas Rentway.pro.
 • Teisinio proceso atveju jūsų asmens duomenys gali būti perduoti kitoms valstybės institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Informuojame, kad Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų. Jūsų asmens duomenys perduodami už EEE ribų, jei tenkinamos šios sąlygos:
 • Duomenys perduodami tik mūsų patikimiems partneriams užtikrinantiems mūsų paslaugų Jums teikimą;
 • Su tokiais partneriais yra pasirašytos duomenų tvarkymo sutartys, kuriomis jie užtikrina Jūsų asmens duomenų saugumą pagal įstatymų reikalavimus;
 • Europos Sąjungos Komisija yra priėmusi sprendimą dėl valstybės, kurioje yra įsisteigęs mūsų partneris, tinkamumo, t.y. yra užtikrinamas tinkamo lygio saugumas;
 • Parneriai užtikrina asmens duomenų saugumo lygį pagal „ES-US Privatumo skydą“.

 

 1. Kiek laiko saugome asmens duomenis?
  • Jūsų asmens duomenys yra saugomi tiek laiko kiek yra būtina prekių pirkimo – pardavimo ir/ar įrangos nuomos sutarčiai įvykdyti, bet ne trumpiau nei tą mus įpareigoja daryti mūsų veiklą reglamentuojantys teisės aktai.
  • Jūsų asmens duomenys, kurie tvarkomi Jums sutikus su tokiu asmens duomenų tvarkymu yra tvarkomi ir saugomi iki Jūsų sutikimo atšaukimo dienos.
 1. Kokios yra mano teisės ir kaip jas galiu įgyvendinti?
  • Jūs turite šias žemiau nurodytas teises:
   • Teisė susipažinti su apie Jus tvarkomais asmens duomenimis ir gauti apie Jus tvarkomų duomenų kopiją. Ši teisė suteikia jums galimybę gauti apie Jus turimų ir tvarkomų asmens duomenų kopiją.
   • Teisė prašyti ištaisyti arba ištrinti asmens duomenis: ši teisė suteikia galimybę prašyti ištaisyti netikslius bei papildyto neišsamius apie Jus tvarkomus Asmens duomenis.
   • Teisė nesutikti su asmens duomenų tvarkymu arba atšaukti duotą sutikimą. Ši teisė suteikia Jums galimybę bet kada atšaukti duotą sutikimą, kad tvarkytume Jūsų asmens duomenis, kurie buvo tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu taip pat nesutikti, dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, kai jie tvarkomi teisėto intereso pagrindu.
   • Teisė apriboti asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą. Ši teisė suteikia jums galimybę paprašyti mūsų sustabdyti jūsų asmens duomenų tvarkymą. Atminkite, kad tokie prašymai gali sukelti situaciją, kad mes negalėsime įvykdyti savo sutartinių įsipareigojimų prieš jus ar sudaryti su jumis sutarties. Tokiu atveju apie tai pranešime.
   • Teisė į asmens duomenų perkeliamumą. Ši teisė suteikia jums galimybę paprašyti mūsų pateikti Jūsų Asmens duomenis struktūrizuotu, kompiuterio skaitymo formatu, kurį vėliau galėsite perduoti kitam tinkamam duomenų valdytojui. Atminkite, kad ši teisė taikoma tik automatizuotai informacijai, kurią jūs iš pradžių perdavėte mums naudoti ir sutikote, kad ji būtų naudojama.
   • Teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis: Ši teisė suteikia jums galimybę paprašyti ištrinti ar pašalinti asmens duomenis tais atvejais, kai asmens duomenys tvarkomi nesant teisėto pagrindo arba tuos duomenis, kurie tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu.
   • Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai.
 • Savo teises Jūs galite įgyvendinti kreipdamiesi į mus el. paštu: info@rentway.pro ir nurodydami kokių veiksmų pageidaujate, kad imtumėmės apie Jus tvarkomų duomenų atžvilgiu. Primename, kad Jūsų teisių įgyvendinimas gali būti apribotas, jeigu tai numato taikytinų teisės aktų reikalavimais.

Kilus klausimams dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo maloniai prašome kreiptis į mus el. paštu info@rentway.pro.

Be UAB “Vilniaus rentvėjus” sutikimo draudžiama kopijuoti ir platinti šią privatumo politiką.

_______